ทำเนียบผู้บริหาร

นายประยูร ใจภักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

โทรศัพท์ 087-1278164

นางพรรณทิพา สุตาสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

(กลุ่มบริหารงบประมาณ, กลุ่มบริหารทั่วไป)

โทรศัพท์ 089-8473712

นางวราภรณ์ ช่างถม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

(กลุ่มบริหารวิชาการ, กลุ่มบริหารงานบุคคล)

โทรศัพท์ 088-4693675