แบบคำขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ (วPA)

แนวทางการเตรียมข้อมูลและเอกสารก่อนยื่นขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

ควรจัดเตรียมเอกสารและไฟล์ข้อมูลส่งกลุ่มบริหารงานบุคคลก่อนวันยื่นวิทยฐานะจริงอย่างน้อย 5 วันทำการ ดังรายการต่อไปนี้

1. จัดทำบันทึกข้อความส่งแบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  [ ไฟล์ docx ]

2. จัดทำแบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ [ ไฟล์ docx ]  |  [ ไฟล์ pdf ]

3.แนบเอกสารสรุปคะแนน ว17 หรือ ว21 ดังนี้

> กรณี ว17+PA ให้แนบ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552  [ ไฟล์ pdf ]

> กรณี ว21+PA ให้แนบ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 [ ไฟล์ pdf ]

4. แผนการสอนประกอบคลิปวีดีโอการสอน จำนวน 1 แผน

เอกสารข้อที่ 1-3 ให้รวมเป็นชุดเดียวกัน แล้วส่งพร้อมกับแผนการสอนที่กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา (ตัวอย่าง)

5. ไฟล์แผนการสอนประกอบคลิปวีดีโอการสอน (ไฟล์ pdf)

6. ไฟล์คลิปวีดีโอที่มาของแรงบันดาลใจหรือปัญหา ไม่เกิน 10 นาที (ความละเอียด 480p-1080p, ควรเป็นไฟล์ mp4)

7. ไฟล์ผลลัพธ์หรือผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนที่ปรากฎภายหลังการจัดการเรียนรู้ตามคลิปวีดีโอการสอน จำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์ (เป็นไฟล์วีดีโอ ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์ PDF)

8. ไฟล์ผลงานทางวิชาการ/วิจัย สำหรับผู้ขอวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

9. อีเมลล์ที่สามารถใช้งานได้จริง

ไฟล์และข้อมูลข้อที่ 5-9 ให้ส่งกับครูชานนท์ในช่องทางที่ท่านสะดวก

 

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดที่ที่ครูชานนท์

- ขอบพระคุณครับ

แชร์เรื่องนี้
Top