ประวัติโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2537 ตามประกาศตั้งโรงเรียนของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2537  โดย เจ้าคุณพระวิโรจน์  รัตนโนบล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาอาสวัดทุ่งศรีเมือง (ในปัจจุบัน)  ร่วมกับนายลำพอง  ทองปน  เป็นผู้ก่อตั้งและอุปถัมภ์โรงเรียน  ก่อนหน้านั้น ในปีการศึกษา 2535 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเดชอุดมจัดตั้งโรงเรียนสาขาเพื่อสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 0886/ 7050  ลงวันที่ 10 มีนาคม  2535 เพื่อเปิดทำการการเรียนการสอน

 

ในปีแรกนั้นมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 75 คน รวม  2 ห้องเรียน ใช้อาคารของโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน และได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ต่อมาได้รับบริจาคที่ดินสาธารณประโยชน์จากสภาตำบลท่าโพธิ์ศรี  จำนวน 35 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา การจัดตั้งโรงเรียนในสาขาของโรงเรียนเดชอุดม ได้แต่งตั้งนายลำพอง  ทองปน ทำหน้าที่ผู้ประสานงานที่โรงเรียนในสาขา ซึ่งเริ่มทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2535  เมื่อวันที่ 4  พฤษภาคม   2535

 

 

ในปีพุทธศักราช 2537 นายทองพูล และ นางศรีรัตน์  ปราบชมภู  ได้บริจากที่ดินให้โรงเรียนจากทิศตะวะนออกไปยังทิศตะวันตกของโรงเรียนเป็นเนื้อที่จำนวน 5 ไร่ รวมพื้นที่ของโรงเรียนทั้งสิ้น 40 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา

 

วันที่  2  กุมภาพันธ์  2537  โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาในสาขาของโรงเรียนเดชอุดม  ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา มีชื่อว่า โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ใช้อักษรย่อ  ท.พ.

 

โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 7 ถนนเดชอุดม-น้ำยืน  ตำบลท่าโพธิ์ศรี  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160  โทรศัพท์ 0-4586-5045 โทรสาร  0-4586-5045
E-mail : webmaster@thaphosri.ac.th  Website : www.thaphosri.ac.th

Top