ทำเนียบผู้บริหาร

นายประยูร ใจภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
โทรศัพท์ 087-1278164

นางวราภรณ์ ช่างถม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
(กลุ่มบริหารวิชาการ, กลุ่มบริหารงานบุคคล)
โทรศัพท์ 088-4693675

นางรัชณีกร ทาสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
(กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน, กลุ่มบริหารทั่วไป)
โทรศัพท์ 089-5798628

Top