ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษาในอดีต

 • วันที่ 13 พฤษภาคม 2537 นายลำพอง ทองปน ได้รับคำสั่งกรมสามัญศึกษา ให้รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2537 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายลำพอง ทองปน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
  วันที่ 27 ธันวาคม 2539 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง นายลำพอง ทองปน ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ 582/2541
 • วันที่ 30 ธันวาคม 2541 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายลำพอง ทองปน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาตามคำสั่งที่ 186/2543 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543
 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2543 กรมสามัญศึกษา แต่งตั้ง นายรักษา ศรีภา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ 795/2544 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2544
 • วันที่ 28 มกราคม 2545 กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งให้ นายรักษา ศรีภา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการระดับ 9 ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ 848/2545 ลงวันที่ 28 มกราคม 2545
 • วันที่ 23 ธันวาคม 2545 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งให้นายวิชิต ปุรินันต์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2549 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 แต่งตั้งให้ นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 29 แต่งตั้งให้ นายณัชพล บุญเจือ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
 • วันที่ 1 ธันวาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 29 แต่งตั้งให้ พ.อ.อ.ถาวร คำจุมพล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา จนถึง 30 กันยายน 2562
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 29 แต่งตั้งให้นายประยูร ใจภักดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา จนถึงปัจจุบัน
Top