กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานภายในสถานศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม …

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานภายในสถานศึกษา Read More »