การขับเคลื่อนจริยธรรม

แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนด้านจริยธรรม พ.ศ. 2566

แชร์เรื่องนี้
Top